Regulamin Konkursu

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej 
im. Stanisława Moniuszki 

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki promuje dorobek muzyki polskiej XIX i XX wieku, która została zapomniana lub jest mniej popularna w praktyce koncertowej. Ma się przyczynić do tego, by szeroka publiczność poznała na nowo odkrywane utwory, a niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. Równie ważnym celem konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów. Organizacja konkursu to także promocja Polski jako miejsca, gdzie odbywają się wydarzenia artystyczne o międzynarodowym zasięgu. Konkurs odbywa się co dwa lata i może być przeznaczony dla różnych składów wykonawczych.

REGULAMIN

Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca.
2. Dyrektora Konkursu powołuje Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.

Współorganizator
3. Współorganizatorem Konkursu jest Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Miejsce i termin
4. Konkurs odbędzie się od 11 do 18 września 2021roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
5. Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, odbędzie się 18 września 2021 roku. Koncert Laureatów zostanie powtórzony 20 września 2021 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Laureaci są zobowiązani do udziału w ceremonii wręczenia nagród i występu artystycznego w obu Koncertach Laureatów. Przez Laureatów rozumie się zdobywców nagród regulaminowych i wyróżnień.

Formuła Konkursu
6. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
a) Kategoria I ? pianiści;
b) Kategoria II ? zespoły kameralne (wyłącznie instrumentalne, od dwóch do dwunastu muzyków; liczba muzyków zespołu i jego obsada instrumentalna nie może ulegać zmianom w trakcie Konkursu).
7. W Konkursie mogą uczestniczyć muzycy-instrumentaliści zgłaszający się indywidualnie (Kategoria I) lub jako zespoły kameralne (Kategoria II).
8. Nie ustala się ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo uczestników. Do Konkursu nie mogą przystąpić zdobywcy nagród głównych (I, II, III miejsce) w poprzednich edycjach.

Zgłoszenia i kwalifikacja do udziału w Konkursie
9. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do 14 maja 2021 roku.
10. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie jednego z formularzy zamieszczonych na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl, odpowiednio do kategorii, w której zgłoszenia się dokonuje, w wybranej wersji językowej. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i jego wysłaniu zgłaszający otrzyma informację o wysłaniu formularza na adres mailowy podany w odpowiednim polu, po czym powinien potwierdzić zgłosze­nie przy pomocy linku weryfikacyjnego zamieszczonego w tejże informacji. Zgłoszenie niepotwierdzone w ten sposób nie będzie uważane za zgłoszenie do Konkursu w rozu­mieniu niniejszego Regulaminu.
11. Zgłaszający powinien w odpowiednich polach formularza, o którym mowa w punkcie poprzednim, zamieścić następujące informacje:
a) dokładny program wszystkich etapów Konkursu z podaniem imienia i nazwiska kompozytora, tytułu każdego utworu, ewentualnie wybranych części, a także czasu trwania każdego z utworów lub wybranych części; jeżeli zgłaszający brał już udział w Konkursie, zgłaszany program nie może zawierać utworów tych samych, co wykonywane w poprzednich edycjach. Zgłaszający może jed­nak powtórzyć w całości lub w części programy etapów, do których nie został zakwalifikowany w poprzednich edycjach Konkursu;
b) notę biograficzną uczestnika lub zespołu, jako załącznik w formie dokumentu edytowalnego o objętości do 3000 znaków ze spacjami, z opisem edukacji muzycznej oraz zwięzłym omówieniem działalności artystycznej (najważniejsze koncerty, nagrody lub wyróżnienia na konkursach, dorobek fonograficzny itp.);
c) dwie fotografie uczestnika (w Kategorii I ? w tym co najmniej jedną portretową) lub zespołu (w Kategorii II), w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie JPG, z podaniem imienia i nazwiska autora fotografii;
d) jeden link do nagrania audio-wideo spełniającego warunki opisane w punkcie 12 Regulaminu;
e) pełnomocnictwa lub oświadczenia, jeśli są potrzebne stosownie do punktu 14 Regulaminu.
12. Do zgłoszenia należy ponadto załączyć nagranie audio-wideo zawierające utwory wybrane przez uczestnika z programu deklarowanego w zgłoszeniu do Konkursu, o długości od 15 do 20 minut (dopuszcza się nagranie części utworów). Nagranie powinno być zrealizowane jedną nieruchomą kamerą, bez cięć montażowych w trak­cie wykonywania utworu i bez modyfikacji ścieżki dźwiękowej. Nagranie nie może zawierać utworów innych niż wybrane do prezentacji podczas Konkursu. Załączenia nagrania dokonuje się:
a) albo przez zamieszczenie pliku w formacie AVI lub MP4 w jednym z ogólnodostępnych serwisów wymiany plików, niewymagającym rejestracji i podawa­nia hasła w celu pobrania pliku (np. Wetransfer, Cloudmail, Mega, Zippyshare);
b) albo przez zamieszczenie nagrania w jednym z ogólnie dostępnych serwisów streamingowych (np. YouTube).
13. Formularze, o których mowa w punkcie 10 Regulaminu, będą udostępnione na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl.
14. Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii I dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, załączając odpowiednie pełnomocnictwo. Osoby o ograniczonej zdolności do czyn­ności prawnych załączą odpowiednie oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
15. Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii II dokonuje osoba uprawniona do reprezentowa­nia zespołu. Domniemywa się, że osoba podpisująca takie zgłoszenie posiada odpo­wiednie pełnomocnictwa pozostałych członków zespołu. Jeżeli zespół posiada osobo­wość prawną, zgłoszenia dokonuje osoba (lub osoby) uprawniona do reprezentacji.
16. Przez złożenie zgłoszenia do udziału w Konkursie zostaje zawarta umowa pomię­dzy Organizatorem a składającym zgłoszenie regulująca wszystkie kwestie opisane w Regulaminie, w tym kwestie praw autorskich do artystycznych wykonań podczas Konkursu i Koncertów Laureatów, a także do wizerunku, wypowiedzi i wywiadów utrwalanych w trakcie lub w związku z Konkursem i Koncertami Laureatów. Umowa ta zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, który ziści się w chwili zakwalifiko­wania składającego zgłoszenie do udziału w Konkursie przez Komisję Kwalifikacyjną. W przypadku zespołów nieposiadających osobowości prawnej umowy takie zostają zawarte ze wszystkimi osobami wymienionymi w zgłoszeniu na podstawie domniema­nego pełnomocnictwa udzielonego osobie składającej zgłoszenie w imieniu zespołu.
17. Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu bądź w inny sposób uchybia­jące wymaganiom opisanym w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu zostaną odrzucone.
18. Dyrektor Konkursu powoła Komisję Kwalifikacyjną, która:
a) podejmie decyzję o odrzuceniu zgłoszeń, o których mowa w punkcie 17 Regulaminu;
b) oceni zgłoszenia wraz z załączonymi nagraniami;
c) zakwalifikuje do udziału w Konkursie nie więcej niż pięćdziesięciu (50) uczest­ników w Kategorii I i trzydziestu (30) uczestników w Kategorii II, uwzględniając w tej liczbie uczestników wybranych w wyniku eliminacji wstępnych.
19. Dyrektor Konkursu zorganizuje eliminacje wstępne do Konkursu, w wyniku których zostanie wybranych nie więcej niż po dziesięciu (10) uczestników w każdej kategorii. Miejsce, termin i zasady eliminacji wstępnych zostaną ogłoszone odrębnie. Eliminacje przeznaczone są dla kandydatów z Polski, przez co rozumie się kandyda­tów posiadających obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nie wyklucza to zgłaszania się do Konkursu polskich pianistów i zespo­łów poprzez procedurę opisaną w punktach 10?12 Regulaminu. Uczestnicy wybrani w eliminacjach wstępnych zostaną zwolnieni z obowiązku wniesienia opłaty wpisowej, ponadto otrzymają stypendium wystarczające do pokrycia kosztów pobytu (zakwate­rowania i wyżywienia) na Konkursie, a także ryczałt na pokrycie kosztów podróży.
20Organizator pokryje ponadto, na zasadzie refundacji, koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) od początku Konkursu do zakończenia w nim udziału tym uczestnikom, którzy zostaną zakwalifikowani przez Jury do udziału w etapie finałowym (pianiści ? Etap III, zespoły ? Etap II) i wezmą w nim udział. Pozostali uczestnicy koszty pobytu pokryją samodzielnie.
21. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Konkursu, z wyjątkiem podróży o których mowa w punktach 19 i 41 Regulaminu.
22. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie każdy uczestnik zostanie poinformowany do 1 czerwca 2021 roku w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do udziału w Konkur­sie, wysłanym na adres elektroniczny, którego użył przy składaniu zgłoszenia. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ponadto ogłoszona na stronie internetowej Konkursu.
23. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu wniosą opłatę wpisową w następujących kwotach:
a) w Kategorii I ? 450 złotych (lub 100 EUR) od każdego pianisty;
b) w Kategorii II ? 700 złotych (lub 150 EUR) od każdego zespołu.
24. O numerze rachunku bankowego i terminie uiszczenia opłaty wpisowej każdy z zakwa­lifikowanych uczestników zostanie poinformowany w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 22 Regulaminu. Wniesione opłaty nie będą podlegały zwrotowi, a niewnie­sienie opłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej należy przesłać niezwłocznie po jej uiszczeniu na adres biuro@konkursmuzykipolskiej.pl. Ewentualne opłaty bankowe związane z transferem przelewu pokrywa uczestnik.

Przebieg Konkursu
25. Konkurs odbędzie się w etapach, których zasady są ustalone poniżej, odrębnie dla każdej z kategorii. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności na zasa­dach ustalonych przez Organizatora i Współorganizatora.
26. Kategoria I ? pianiści
a) Etap I: Uczestnik zaprezentuje utwory wybrane ze spisu zamieszczonego w Załączniku A do Regulaminu, części I. Utwory w spisie są podzielone na cztery grupy i wyboru należy dokonać zgodnie z tam opisanymi zasadami. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 20 minut.
b) Etap II: Uczestnik zaprezentuje utwory wybrane spośród utworów kompozyto­rów ze spisu zamieszczonego w Załączniku A do Regulaminu, części II. Należy wybrać co najmniej trzy zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory co naj­mniej dwóch różnych kompozytorów. Kompozytorzy w spisie są podzieleni na dwie grupy i wyboru należy dokonać zgodnie z tam opisanymi zasadami. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 40 minut, jednak nie mniej niż 35 minut. Do II etapu Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 20 uczestni­ków I Etapu.
c) Etap III ? Finał: Uczestnik zaprezentuje utwór wybrany ze spisu zamieszczonego w Załączniku A do Regulaminu, części III. Do Etapu III ? Finału Jury zakwalifi­kuje w zasadzie nie więcej niż 8 uczestników II Etapu.
27. Kategoria II ? zespoły kameralne
a) Etap I: Uczestnik zaprezentuje co najmniej dwa wybrane, zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory dwóch różnych kompozytorów ze spisu zamieszczo­nego w Załączniku B do Regulaminu, części I. Łączny maksymalny czas prezen­tacji muzycznej ustala się na 30 minut.
b) Etap II ? Finał: W etapie finałowym należy wykonać jeden lub więcej utwo­rów kompozytora lub kompozytorów z grupy 2. Można oprócz tego wykonać jeden utwór kompozytora z grupy 1, jednak czas prezentacji tego utworu nie może przekroczyć 20 minut. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 40 minut, jednak nie mniej niż 35 minut. Do Etapu II ? Finału Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 15 zespołów.
28. Określone powyżej czasy prezentacji muzycznej należy traktować jako wiążące, jednak w Etapie I i w Etapie II w Kategorii II dopuszcza się od nich odstępstwa, jeśli jest to uza­sadnione formą wybranych utworów. Łączny czas prezentacji muzycznej może wówczas przekraczać limit określony powyżej o nie więcej niż 10 minut. Jeżeli z wyboru utworów do programu wynika, że nastąpi takie przekroczenie limitu, należy informację o tym zamieścić w odpowiednim miejscu formularza zgłoszenia (w polu formularza dotyczą­cym czasu trwania utworu).
29. Pełny planowany program prezentacji dla wszystkich etapów należy ustalić w zgłoszeniu do Konkursu. Program ten może ulec zmianie jedynie za zgodą Dyrektora Konkursu na pisemny wniosek uczestnika kierowany do Dyrektora Konkursu, złożony nie później niż 30 czerwca 2021 roku na adres biuro@konkursmuzykipolskiej.pl lub drogą pocztową na adres Instytutu Muzyki i Tańca w taki sposób, aby został doręczony przed tym ter­minem. Wniosek powinien zawierać kompletny opis programu proponowanego przez uczestnika, zgodnie z punktem 11 lit. a regulaminu. Wniosek o zmianę programu można złożyć tylko raz. Zmiany w kolejności utworów wykonywanych w Konkursie należy zgłaszać pisemnie na adres biuro@konkursmuzykipolskiej.pl najpóźniej do 30 lipca 2021 roku.
30. Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach Konkursu, w Kategorii I i w Kategorii II, należy wykonywać w oryginalnej wersji instrumentalnej. Dopuszcza się wykonanie utworów w innej instrumentacji, jeśli instrumentacja ta została opraco­wana przez kompozytora dzieła oryginalnego. Dopuszcza się także wykonanie tran­skrypcji utworów innych autorów (np. parafraz, fantazji, wariacji itp.), dokonanych przez kompozytorów wymienionych w Załącznikach A i B.
31. Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach Konkursu w Kategorii I należy wykonywać w całości, natomiast w Kategorii II dopuszcza się wykonywanie części utworów cyklicznych. Uczestnicy w Kategorii I zobowiązani są cały program prezentacji wykonać z pamięci.

Jury Konkursu i nagrody
32. Dyrektor Konkursu powoła, odrębnie dla każdej kategorii, Jury Konkursu, złożone z wybitnych polskich i zagranicznych artystów muzyków oraz postaci życia muzycz­nego, wyłącznie decydujące o wynikach poszczególnych etapów Konkursu, kwalifiko­waniu uczestników do następnych etapów Konkursu oraz przyznaniu nagród i wyróż­nień.
33. Regulamin prac Jury zostanie ustalony przed rozpoczęciem przesłuchań Etapu I.
34. Decyzje Jury są ostateczne i nie służy od nich żaden środek odwoławczy.
35. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik zakwalifiko­wany do finału otrzyma ponadto dyplom finalisty.
36. Odrębnie w każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody oraz trzy równorzędne wyróżnienia:
a) I nagroda ? 20 000 EUR;
b) II nagroda ? 10 000 EUR;
c) III nagroda ? 5000 EUR;
d) wyróżnienia ? trzy razy po 1500 EUR.
37. W obu kategoriach łącznie zostaną przyznane nagrody specjalne:
a) nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki ? 1000 EUR;
b) nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Władysława Żeleńskiego ? 500 EUR;
c) nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Henryka Pachulskiego ? 500 EUR.
38. Od nagród zostanie potrącony podatek, stosownie do przepisów obowiązujących w dniu ich przyznania. Płatnikiem podatku będzie Organizator.
39. O przyznaniu nagród pozaregulaminowych Jury poinformuje w odrębnym komunika­cie, wypełniając wolę fundatorów tych nagród.
40. Dyrektor Konkursu po ogłoszeniu wyników Konkursu wskaże Laureatów, którzy wezmą udział w obu Koncertach Laureatów. Niedopełnienie przez Laureatów obowiązku udziału w uroczystości wręczenia nagród, a przez wskazanych Laureatów udziału w obu Koncertach Laureatów oznacza rezygnację uczestnika z przyjęcia wszystkich przyznanych nagród, a w szczególności zwalnia Organizatora z obowiązku wypłace­nia nagrody regulaminowej.
41. Organizator Konkursu pokryje uczestnikom biorącym udział w powtórzonym Koncer­cie Laureatów w Warszawie koszty podróży z Rzeszowa do Warszawy, a także koszty zakwaterowania w Warszawie przez czas niezbędny do wzięcia udziału w powtórzo­nym Koncercie Laureatów.

Prawa autorskie
42. Każdy składający zgłoszenie do Konkursu, a także każda z osób, w której imieniu działa składający zgłoszenie:
a) zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne jego artystycznych wykonań utworów w Konkursie i Koncertach Laureatów oraz przenosi na Orga­nizatora prawa majątkowe do tych wykonań;
b) zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne swojego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu i Koncertów Laure­atów lub w związku z Konkursem lub Koncertami Laureatów oraz przenosi na Organizatora prawa majątkowe do tych wypowiedzi i wywiadów, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie i Koncertach Laureatów;
c) przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego cza­sowo i terytorialnie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, o których mowa powyżej, w szczególności do zezwa­lania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki; uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości;
d) upoważnia Organizatora do wykonywania jego praw osobistych związanych z utworami i artystycznymi wykonaniami, o których mowa powyżej, i zobowią­zuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w spo­sób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw nabytych na pod­stawie opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu;
e) zezwala Organizatorowi na korzystanie z artystycznych wykonań, wywia­dów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię; uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczenie tych artystycznych wykonań, wypowiedzi, wywiadów i wizerunku jego imieniem i nazwiskiem bądź nazwą.
43. Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, jest nie­ograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia Regulaminu.
44. Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, następuje z chwilą utrwalenia artystycznych wykonań, wypowiedzi lub wywiadów i jest nieod­płatne. O ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, uczestnik zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją internetową, telewizyjną i radiową tych artystycz­nych wykonań, wypowiedzi i wywiadów.
45. W zakresie praw nabywanych na podstawie tu opisanych postanowień Organizato­rowi przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Ochrona danych osobowych
46. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu będzie Organizator, administrujący danymi przez okres dwóch lat od daty ich podania. Dane osób nagrodzonych nagrodami finansowymi będą administrowane ponadto przez okres pięciu lat od daty wypłacenia nagrody i przetwarzane w tym okresie wyłącznie dla celów podatkowych i rachunkowych.
47. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych bezpośrednio z przebiegiem Konkursu, a w szczególności:
a) będą publikowane na stronie internetowej Konkursu w komunikatach o kolejno­ści przesłuchań oraz wynikach poszczególnych etapów;
b) będą publikowane, wraz z wizerunkiem i zredagowaną przez Organizatora notą biograficzną, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu w for­mie drukowanej i elektronicznej.
48. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy, czyje dane osobowe będą przez Organizatora administrowane, będzie miał prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, będzie mógł także żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, licząc się jednak z konsekwencjami sto­sownymi do treści takiego żądania, do odsunięcia od udziału w Konkursie włącznie.
49. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zauto­matyzowany.

Postanowienia końcowe
50. Organizator nie pośredniczy w wydaniu wizy uczestnikowi Konkursu, może jednak, na jego prośbę, wydać stosowne zaświadczenie o zakwalifikowaniu do Konkursu.
51. Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce, jednak zaleca posiadanie takiego ubezpieczenia.
52. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie są zastrzeżone w Regulaminie do właściwości Jury, decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu. Od decyzji tych nie służy żaden środek zaskarżenia.
53. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzy­gane na podstawie tekstu polskiego.
54. Spory wynikające z realizacji umów zawartych w wyniku stosowania niniejszego Regu­laminu będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.